skip to content

புதுக்குறள்

  இறைமாண்பு
 1. அழுக்கோடும் நீருமேற்கும் ஆழியாம் நெஞ்சம்
  பழித்தாலுங் காக்கும் இறை
 2. குன்றினுய ரம்யேறிப் பின்காணீர் ஏத்துமின்
  நின்றன் அணிமை இறை
 3. நதிஆழி வானோடி மாரியாய்மண் மீளும்
  நொதிநீர்நாம் சேர்வோம் இறை
 4. அழுத்தத்தால் ஆகுமவ் வைரங்காண் நெஞ்சம்
  பழுக்கவே ஆயும் இறை
 5. குறையும் அருளும் அளவிலைக்காண் ஏத்தக்
  குறைதீர்த் தருளும் இறை

 1. எழுங்கால் துளியிழுத்து ஈன்றவினை சேர்த்துக்
  கழிகாலிற் கோர்க்கும் நிகழ்வு
 2. எழுங்கால் கனவென்றும் ஈர்க்குங்காண் ஆண்டக்
  கழிகால் திகைப்பில் நினைவு
 3. கழிகால் வினையாய்ந்து கண்டுண(ர்)ரும் வாழ்வை
  எழுங்காலம் ஈந்துமின் பம்
 4. அறியாப் பொருளாயுங் கால்பிறர் கூற்றைப்
  பெரியதாய் நம்பும் உளம்
 5. நிறைவா யறிந்துப்பின் நின்னிணைமன் றத்து
  குறைவா யுறைத்த லினிது
 6. உண்மையென் றோர்நிலையுண் டோகாணொவ் வொன்றுமே
  எண்ணுவோர் எண்ணம் பொருத்து
 7. அடித்தடித் தாகிடுஞ் செங்கனகம் நெஞ்சம்
  நொடித்தே நிறையும் நம் வாழ்வு
 8. இழந்தநா ளெண்ணித் தொடர்ந்தழுங்கால் வாழ்வி
  லிழப்பரின் னும்பல நாள்
 9. தோற்பினது தோல்வியிலை தோல்வியாம் தோற்றுப்பின்
  ஆற்றல் அதனை விடல்
 10. கடும்போரன் னக்காதல் பூத்தப்பின் நெஞ்சம்
  விடுமினும் நீண்டு மிகும்
 11. பிரிவொன்றே அன்பைப் பெருக்கும் இணையச்
  சிறக்கும் அதுவே தழைத்து
 12. கனவுநீர்க் காட்டிவளர்க் காதலெழும் மெய்க்காண்
  நனவினில் நொய்ந்துக் கெடும்
 13. காதலிலோர் ஒண்மையாம் யாதெனின் சொற்குறைத்துக்
  காதல் மிகவுஞ் செயல்
  (ஒண்மை - நல்லறிவு)
 14. ஒளிர்மதி வானேர் வருணனளி மூன்றும்
  வளர்மின் மறைத்த லறிது
  (அளி - அன்பு)
 15. இதழ்வழி ஈர்த்துவக்க இன்னுமோர்ச்செ யற்காண்
  புதையலாம் புன்சிரிப்பே யது
 16. இன்பமெது வென்றுடல் எங்குஞ் சுவைக்காணும்
  கண்ணன்றோ காமத்தின் நா
 17. இருத்தலின் பாலிறையும் நீள்மூச்சு நெஞ்சை
  யிறுக்கியே மூட்டுங் கனல்
 18. செயச்செய செயல்திற னோங்கும்; முயற்சி
  செயற்படின் சேர்ந்திடும் உயர்வு
 19. காய்தலும் காத்தலும் போலியின் ஊடேச்சேர்ந்
  தாயின காதலாய்க் காண்
 20. இன்மகிழ்ச்சி முத்தம் இணையெனக்காண் இவ்விரண்டும்
  பன்மடங்காய்ச் சேர்க்குஞ் சுவை
 21. வாழ்முறையின் நீள்பயணம் யாதெனின் தானறியா
  ஆழ்மனதின் ஆழங்காண் அவா
 22. புழுங்குமுறை யுள்புது வாளொடு போரின்
  மழுங்கிய வாள்மாண் புடைத்து
 23. தொடத்தொடரும் தீச்சுடரெங் கெங்குமுள் நெஞ்சில்
  படத்தொட ரும்பனிப்பூச் சிரிப்பு
 24. உள்ளத்து மென்குரல் கேளிர் உணர்ந்தப்பின்
  அள்ளக் குறையா துயர்வு
 25. அற்றதை அளவோ டறுநீக்க மாசற்று
  உற்றது உயரே வரூம்
 26. விளக்கொன்றால் விளக்குணரமாட் டாதென்றும் - இருளொன்றே
  விளக்கும் விளக்கின் ஒளி
 27. பொய்ப்பல அணிகோர்த்துப் புளுகிற்காண் - உள்ளுறை
  மெய்யேபின் மெல்ல நகும்
 28. வெற்றிப்பெறு வாழ்க்கை, வெற்று; இஃதிடையே
  தொற்றித் திரிவதி யல்பு
 29. நனவாக்கும் யாதெனின் விழிமிண்! - கொண்ட
  கனவிற் தான்கண்ட வாழ்வு
 30. வெங்காயத் தொடர்பிரித் தாயுங்கால் - நிறைமறைந்து
  தங்குவது தான்வெறும் கணீர்
 31. வண்ணம் வரிக்கவிதை பரதம் பாடல் எனயாவும்
  எண்ணம் உணர்வின் உருவு
 32. வில்லின் நாண் நீளும் விசை மிகின்; புதுயுக்தியால்
  வல்லறிவும் நீண்டு மிகும்
 33. கற்றதின் கனி உண்மை யாதெனின் கடைவரை யாம்
  கற்றவை கனியில எனல்
 34. சொலாச்சொல்லொன் றேசூடேற் றும்வாதத் திலதனெதிர்
  சொலும்சொல் வீணது காண்
 35. வானிற்வழி உடைத்தன்று உயர்வுக்கு; உழைப்பின் நின்மனம்
  தானேவழி பெறும் தகர்த்து
 36. நிந்தன் நகை அழகு அதனின் அழகு எந்தன்
  முகம் நோக்குமுன் நகை
 37. வினைச்சிறிதன்று என்றென்றும் அதுபெரிது; மிகச்சிறிதே
  மனக்குறையொடு நோக்கும் நோக்கு
 38. துணிவின் உறு துணையாய் தொடர்ந்துதவும் தாம் முன்னர்
  துணிவுடன் தோள் கண்ட வெற்றி
Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.